Loading...

가족관계법(개명)

상속포기, 한정승인 심판청구시 준비서류
한상숙 법무사2011-08-29

<상속포기 또는 한정승인 심판청구시 준비서류>

 

        1. 가족관계증명서, 기본증명서 (청구인, 피상속인)      각 1통

        1. 개인인감증명서(청구인)                                             1통

        1. 주민등록등본(청구인)                                                1통

        1. 말소자 초본(피상속인)                                               1통

        1. 상속재산목록(한정승인시 필요)                                  1통

        1. 채권자 목록(한정승인시 필요)                                    1통